công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 1991 TCT/CS
NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GTGT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số 392/CT /KTQD ngày 5/5/2002 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về thuế suất thuế GTGT,Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2 mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì lập báo cáo nghiên cứu khảthi và tiền khả thi áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Như vậy, dịch vụ lập báocáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư do Trung tâm dịch vụ và tư vấn đầu tưthực hiện được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Thuận thực hiện.