BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1991 TCT/CƠ Sở
V/v ưu đãi đối với DNNN chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 584/CT-NV ngày 21/4/2003 của Cục thuế tỉnh Gia Lai hỏi về việc ưu đãi đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục IV Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Đối với doanh nghiệp Nhà nước sau khi chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP mà doanh nghiệp mới thành lập vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất mà doanh nghiệp Nhà nước đã thuê của Nhà nước trước đây thì không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp khi thực hiện chuyển đổi mở rộng sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp chỉ được miễn tiền thuê đất theo hướng dẫn tại Thông tư này cho phần diện tích mới thuê thêm để mở rộng sản xuất kinh doanh”.

Vấn đề này, trước đây Bộ Tài chính đã có công văn số 8902 TC/TCT ngày 14/8/2002 trong đó cũng khẳng định các doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang công ty cổ phần thời có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được ưu đãi đầu tư và miễn giảm tiền thuê đất, thuế nhà đất đối với phần diện tích đất sử dụng cho các dự án đầu tư đó. Đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang công ty cổ phần nếu không có các dự án đầu tư nêu trên thì không được miễn giảm tiền thuê đất, thuế nhà đất.

Đề nghị Cục thuế giải thích, hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng các văn bản nêu trên.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc