THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1991/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhThanh Hóa (công văn số 1751/UBND-NN ngày 13 tháng 4 năm 2010 và số 3945/UBND-NNngày 29 tháng 7 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (côngvăn số 4234/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 10 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn (công văn số 1373/BNN-KH ngày 11 tháng 5 năm 2010 và số 2833/BNN-KHngày 01 tháng 9 năm 2010) về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp đểthực hiện các dự án, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc chuyểnmục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện: Dự án xây dựng trụ sở Ủy bannhân dân phường Bắc Sơn thị xã Sầm Sơn, diện tích 519,4m2; Dự án xâydựng Khu trung tâm hành chính phường Trường Sơn thị xã Sầm Sơn, diện tích 5.510m2; Dự án đầu tư xây dựng trụ sở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, diệntích 10.000 m2 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tạicác công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóaquyết định việc chuyển mục đích và sử dụng diện tích đất nêu trên bảo đảm tiếtkiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về đất đai; tổng hợp diện tích cácdự án nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5năm (2011 - 2015) của tỉnh trình Chính phủ xét duyệt.

3. Đối với các dự án còn lại, Ủy bannhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét quyết định sau khi Quy hoạch tổng thể sử dụngđất lúa toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 -2015 của tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ xét duyệt theo đúng quy định của phápluật về đất đai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải