THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1991/TTg-QHQT
V/v Tiếp nhận dự án HTKT do Quỹ PHRD tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 9214/BKH-KTĐN ngày 17 tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗtrợ kỹ thuật chuẩn bị giai đoạn 2 Dự án "Cấp nước và Vệ sinh nông thônĐồng bằng sông Hồng", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 960.000USD, do Quỹ Phát triển Chính sách và Nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản(PHRD) tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn hoàn thiện văn kiện, thẩm định và phê duyệt Dự án theo quy định hiệnhành.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục với WB cho việc tiếp nhận khoản viện trợ cho Dự án theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm