BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1992/BGTVT-TCCB
V/v thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015”

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục trực thuộc Bộ;
- Trung tâm Công nghệ thông tin.

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giaiđoạn 2011-2020, ngày 14/12/2012 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1333/QĐ-BNVphê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cảicách hành chính giai đoạn 2013-2015" và Công văn hướng dẫn thực hiệnsố 757/BNV-CCHC ngày 04/3/2013. Để thực hiện các văn bản nói trên, Bộ Giaothông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Quán triệt thực hiện Đề án "Tăng cườngnăng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015"theo quy định tại Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 và Công vănhướng dẫn số 757/BNV-CCHC ngày 04/3/2013 của Bộ Nội vụ tại cơ quan, đơn vị mình;

2. Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giao thông vận tải), Tổngcục Đường bộ Việt Nam và các Cục trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chínhtrong đơn vị làm công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị mình để thực hiệnchức trách, nhiệm vụ quy định tại khoản 1, mục II, Điều 1 Quyết định số1333/QĐ-BNV ;

- Lập danh sách công chức chuyên trách cải cáchhành chính (theo Biểu mẫu 2) gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cánbộ) trước ngày 22/3/2013;

- Xây dựng vị trí việc làm đối với công chức chuyêntrách cải cách hành chính theo quy định tại Quyết định số 1333/QĐ-BNV và hướngdẫn tại Công văn số 757/BNV-CCHC ;

- Ưu tiên bố trí công chức chuyên trách cải cáchhành chính là công chức có năng lực và phẩm chất, năng động, sáng tạo, trong độtuổi phát triển và tâm huyết với công việc cải cách hành chính.

3. Đối với cơ quan, đơn vị không được bố trí ngườilàm chuyên trách công tác cải cách hành chính thì bố trí công chức, viên chứclàm kiêm nhiệm công tác cải cách hành chính có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụđược giao.

4. Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng công chức chuyêntrách cải cách hành chính

Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ,công chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính ở các cơ quantrực thuộc Bộ (Quyết định số 3187/QĐ-BGTVT ngày 10/12/2012 của Bộ trưởng BộGiao thông vận tải ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013);theohướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị gồm:Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, VụTài chính, Vụ Khoa học – Công nghệ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục trựcthuộc lập danh sách đăng ký đào tạo, bồi dưỡng về cải cách hành chính theo biểumẫu 1 gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày18/3/2013 (các cơ quan, đơn vị khác căn cứ khối lượng công việc và nhiệm vụcụ thể cải cách hành chính có thể cử công chức tham gia).

Để kịp đăng ký với Bộ Nội vụ, đề nghị các cơ quan,đơn vị gửi trước công văn đăng ký và biểu mẫu 1 qua thư điện tửHaLT@mt.gov.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ CCHC Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (LeHa).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

BIỂU MẪU 1

DANH SÁCH ĐĂNG KÝĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Công văn số 1992/BGTVT-TCCB ngày 12/3/2013)

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác

Chức danh

Trình độ QLNN

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng về CCHC đã tham gia (năm….)

Ghi chú

Nam

Nữ

A

B

1

2

3

4

5

6

Ghi chú: Các cơ quan/đơn vị gửi trướcngày 18/3/2013

BIỂU MẪU 2

DANH SÁCH CÔNG CHỨCCHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Công văn số 1992/BGTVT-TCCB ngày 12/3/2013)

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Chức danh

Trình độ cm, nv

Trình độ QLNN

Ghi chú

Nam

Nữ

A

B

1

2

3

4

5

6

1.

Ví dụ: Nguyễn Văn A

1960

Phòng Tổ chức cán bộ - Tổng cục ĐBVN

Chuyên viên chính

Đại học KTQD

Chuyên viên chính

2.

Nguyễn Thị B

1981

Phòng A – Cục ĐTNĐ

Phó trưởng phòng

Đại học KTQD

Chuyên viên

Kiêm nhiệm 50%

3.

Nguyễn Thị C

1972

Vụ TCCB – Bộ GTVT

Chuyên viên

Đại học ...

Chuyên viên

Ghi chú:

- Cột 6: Đối với công chức kiêm nhiệm làm công táccải cách hành chính, ghi rõ chiếm tỷ trọng bao nhiêu thời gian trong ngày,tuần, tháng, năm của mỗi công chức.

- Các cơ quan/đơn vị gửi trước ngày 22/3/2013