BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1992/HTQTCT-HT
V/v cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

Kínhgửi:Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 28/3/2013,Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình vềquan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trong đó có quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhậntình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cưtrú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nướcngoài ở nước ngoài.

Qua theo dõi việctriển khai thực hiện Nghị định số 24/2013/NĐ-CP từ ngày 15/5/2013 đến nay chothấy, một số địa phương triển khai chưa đúng các quy định về cấp xác nhận tìnhtrạng hôn nhân, dẫn đến hiểu nhầm trongnhân dân. Thực hiện chỉ đạo củaBộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch,chứng thực đề nghị các Sở Tư pháp hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưsau:

1. Trước khi gửivăn bản xin ý kiến Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã cần nắm rõ công dân Việt Nam xin cấp Giấy xácnhận tình trạng hôn nhân để kết hôn vớiai, ở đâu (?). Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo trình tự, thủ tục quy định tạiMục 2, Chương II, Nghị định số 24/2013/NĐ-CP đối với trường hợp công dân Việt Nam cư trútrong nước kết hôn với người nướcngoài tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ở nước ngoài. Trường hợpcông dân Việt Nam xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với ngườinước ngoài tại Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì đề nghị không cấpxác nhận (vì việc Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam đăng ký kết hôn chocông dân Việt Nam với người nước ngoài là trái pháp luật Việt Nam)

2. Trường hợp người nước ngoài thường trú tại ViệtNam kết hôn với nhau hoặc với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền củaViệt Nam, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thường trú cấp Giấy xác nhận tình trạnghôn nhân cho người đó. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của Nghị địnhsố 158/2005/NĐ-CP và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP (như đối với công dân
Việt Nam cư trú ở trong nước).

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị các SởTư pháp hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT. (Hiển)

CỤC TRƯỞNGNguyễn Công Khanh