BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1992 TCT/NV6v
V/v Xác định thuế TNDN đối với công ty TNHH Đại y

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 17346 CT/TTr ngày 8/5/2003 của cục thuế thành phố Hà Nội về việc xác định thu nhập chịu thuế của Công ty TNHH Đại Y, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 14/1/2003 Tổng cục Thuế đã có công văn số 196 TCT/NV6 trả lời Cục thuế thành phố Hà nội trong đó đã hướng dẫn việc xác định chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH Đại Y. Cục thuế thực hiện theo đúng hướng dẫn trên. Ngoài ra, Tổng cục thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội cần tiến hành kiểm tra sổ sách kế toán, xác minh giá mua gan lợn ghi trên bảng kê với giá thực tế tại thời điểm mua. Nếu công ty có hạch toán, kế toán đầy đủ chứng từ chi tiền và giá cả phù hợp với thực tế thì chấp nhận tính vào chi phí theo bảng kê, nếu Công ty vi phạm chế độ kế toán và giá cả mua không phù hợp với thực tế thì Cục thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương