VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1992/VPCP-QHQT
V/v Phê duyệt nội dung Bản ghi nhớ về Hợp tác giáo dục Việt Nam-Singapore và Bộ trưởng Bộ GDĐT đi Singapore

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo tại văn bản số: 2819/BGDĐT-HTQT ngày 3/4/2007 về việc phê duyệt nộidung Bản ghi nhớ về Hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và BộGiáo dục Singapore, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Bản ghi nhớvề Hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Singapore.

2. Đồng ý Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đo Singapore vào các ngày 25,26/4/2007 để ký Bảnghi nhớ nêu trên.

3. Kinh phí chuyến đi do ta chitheo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: KG, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc