BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1993/BCT-KHCN
V/v đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các Sở Công thương;
- Các Tổ chức khoa học và công nghệ;
- Các trường Đại học.

Thực hiện Quyết định số 14/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụngcông nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020, Bộ Côngthương thông báo để các trường Đại học; Tổ chức khoa học và công nghệ; Tổ chứcvà cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế căn cứ nhiệm vụ chủ yếu (chi tiết tạiPhụ lục 1) đề xuất các đề tài/dự án SXTN (mẫu tại Phụ lục 2) và nhu cầu đào tạonguồn nhân lực (mẫu tại Phụ lục 3) thực hiện trong kế hoạch năm 2011 thuộc Đềán.

1. Hồ sơ đăng ký đề xuất nhiệm vụ thực hiện trong kế hoạchnăm 2011 thuộc Đề án gồm:

- Công văn đề xuất nhiệm vụ;

- Bản đăng ký theo mẫu đính kèm;

- Gửi file bản đăng ký theo địa chỉ Email:[email protected] hoặc [email protected]

2. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ: ngày 05 tháng 4 năm 2010.

3. Nơi nhận Hồ sơ:

+ Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương.

54 Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.

Trong quá trình xây dựng Hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xinliên hệ với Tổ Giúp việc Ban Điều hành Đề án theo số điện thoại: 04.22202436./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Điều hành Đề án;
- Lưu: VT, KHCN, Tổ giúp việc.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

PHỤ LỤC 1

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂNVÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN (GIAI ĐOẠN2011 ĐẾN 2015)

I. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN (giai đoạn 2011 - 2015)

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển và ứng dụngcông nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020”, Mục tiêuđề án giai đoạn 2011 đến 2015, gồm:

- Ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ sinh học (CNSH) hiện đạitrong lĩnh vực công nghiệp chế biến (CNCB); tiếp cận, làm chủ và phát triểnnhanh công nghệ sinh học hiện đại để tạo ra các chủng vi sinh vật mới có chấtlượng tốt, hiệu suất lên men cao và ổn định trong sản xuất ở quy mô côngnghiệp; sản xuất các loại enzym tái tổ hợp;

- Phát triển mạnh và bền vững ngành công nghệ sinh học phụcvụ lĩnh vực công nghiệp chế biến; tạo lập thị trường thuận lợi để thúc đẩy sảnxuất, kinh doanh và dịch vụ các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của công nghệ sinhhọc trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng trong nướcvà xuất khẩu.

- Tăng cường tiềm lực, bao gồm: đào tạo nguồn nhân lực và xâydựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho phát triển và ứng dụng công nghệ sinh họctrong lĩnh vực công nghiệp chế biến;

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN (giai đoạn 2011 - 2015)

II.1. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứukhoa học và phát triển công nghệ (R-D), triển khai sản xuất thử nghiệm sản phẩm(P)

II.1.1. Công nghệ vi sinh

Nghiên cứu tuyển chọn và tạo các chủng vi sinh vật có khảnăng lên men đạt hiệu suất cao, chất lượng tốt và ổn định trong sản xuất phụcvụ nhu cầu công nghiệp chế biến.

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ lên men; thiết kế và chế tạothiết bị lên men (quy mô vừa và nhỏ) để sản xuất, chế biến thực phẩm (biarượu, nước chấm, nước giải khát, thịt, cá và các nông, lâm, thủy, hải sản khác),thức ăn chăn nuôi, các chất phụ gia, hóa chất, nguyên liệu hóa dược, nhiên liệusinh học, hàng tiêu dùng… bảo đảm chất lượng ổn định và có sức cạnh tranh caotrên thị trường.

Nghiên cứu ứng dụng; chuyển giao các công nghệ, thiết bị đểsản xuất thử nghiệm sản phẩm và sản xuất ở quy mô công nghiệp các chế phẩm visinh (sinh khối vi sinh vật, các chất bảo quản, phụ gia, mầu thực phẩm, axíthữu cơ, axit amin, protein đơn bào và đa bào…) phục vụ công nghiệp chế biếnthực phẩm, thức ăn chăn nuôi, các chất phụ gia, hóa chất, nguyên liệu hóa dược,nhiên liệu sinh học, hàng tiêu dùng…; kiểm soát chất lượng nguyên liệu và cácsản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ công nghệ biến đổi gen trong công nghiệp chếbiến.

II.1.2. Công nghệ enzym và prôtein

Nghiên cứu tạo ra và hoàn thiện công nghệ, thiết bị ứng dụngenzym (quy mô vừa và nhỏ) để sản xuất và chế biến thực phẩm (các loại đường,tinh bột, bia rượu, nước chấm, nước giải khát và các nông, lâm, thủy, hải sảnkhác), thức ăn chăn nuôi, các chất phụ gia, hóa chất, nguyên liệu hóa dược,nhiên liệu sinh học, hàng tiêu dùng… bảo đảm chất lượng ổn định và có sức cạnhtranh cao trên thị trường.

Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ sinh học để sản xuất thửnghiệm sản phẩm và sản xuất ở quy mô công nghiệp các chế phẩm enzym và proteinphục vụ cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, các chấtphụ gia, hóa chất, nguyên liệu hóa dược, nhiên liệu sinh học, hàng tiêu dùng;

Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm một số loại enzym tái tổhợp phục vụ công nghiệp chế biến.

Nghiên cứu và sản xuất dây chuyền thiết bị đồng bộ ứng dụngenzym và prôtein trong công nghiệp chế biến (quy mô vừa và nhỏ).

II.2. Tăng cường tiềm lực

Xây dựng và triển khai các dự án đầu tư chiều sâu để nângcấp và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc, thiết bị cho các phòngthí nghiệm phục vụ đào tạo nguồn nhân lực CNSH trong lĩnh vực CNCB.

Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ đào tạo và phát triểnnguồn nhân lực; Bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhànước ở các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về phát triển và ứng dụng côngnghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến.

II.3. Hợp tác quốc tế

Xây dựng và triển khai các chương trình, đề tài, dự án,… hợptác quốc tế về phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB, gồm:

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ gen để tạo các chủng visinh vật mới, có chất lượng tốt, ổn định, hiệu suất lên men cao đáp ứng nhu cầuvà yêu cầu của công nghiệp chế biến.

- Nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm vi sinh vật, các loạienzym tái tổ hợp, các loại prôtein phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp chếbiến.

- Chuyển giao công nghệ để sản xuất các sản phẩm của CNSHphục vụ mục tiêu và các nhiệm vụ phát triển công nghiệp chế biến./.


PHỤ LỤC 2

Tên đơn vị đăng ký thực hiện:
………………………………….

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2011 THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆSINH HỌC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN ĐẾN NĂM 2020

TT

Tên đề tài/dự án

Đơn vị chủ trì/phối hợp

Mục tiêu và nội dung chính

Kết quả đạt được và sản phẩm chính của đề tài/dự án

Thời gian thực hiện (Bắt đầu, kết thúc)

Kinh phí (Triệu đồng)

Tổng số

Năm 2011

I

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R-D)

I.

(Ghi chú: Mục tiêu; Nội dung thực hiện chính)

II

Dự án triển khai sản xuất thử nghiệm sản phẩm (P)

I.

(Ghi chú: Mục tiêu; Nội dung thực hiện chính; Tên và địa chỉ của đơn vị hoặc doanh nghiệp,… áp dụng)

III

Hợp tác quốc tế

I.

(Ghi chú: Mục tiêu; Nội dung thực hiện chính và tên đối tác)

Tổng cộng

PHỤ LỤC 3

Tên đơn vị đăng ký thực hiện:
………………………………….

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCHĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2011 THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINHHỌC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN ĐẾN NĂM 2020

TT

Tên đơn vị

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Số người

Trình độ

Địa điểm

Thời gian

Kinh phí dự kiến

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

2

3

4