BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1993 TCT/NV6
V/v thuế suất thuế GTGT đối với máy in

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Kỹ thuật
(đ/c: 4/9 Trần Hưng Đạo -TP Hải Phòng)

Trả lời công văn số 1303/CV ngày 11/3/2003 của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Kỹ thuật về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng máy in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.6. điểm 3.17, Phụ lục 4 Biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ /CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng thì:

Máy in dùng cho máy vi tính thuộc mặt hàng có mã số 84718010, nếu bán máy vi tính có máy in đi liền áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%, nếu bán máy in tách rời áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương