BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1994/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất lốp cao su phế liệu

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Vũ Hải
(Địa chỉ: Xóm 6, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 120103 ngày 02tháng 3 năm 2012 của Công ty TNHH Vũ Hải về việc xin cấp phép tạm nhập táixuất, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Công Thương không xemxét cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng lốp cao su phếliệu.

Bộ Công Thương thông báo để Công tybiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên