BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1995/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 404/UB ; 406/UB ngày 11/4/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5633 TC/TCDN ngày 29/5/2003; công văn số 5960 TC/TCDN ngày 9/6/2003, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ qui định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với 02 doanh nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, gồm:

- Công ty Lâm nghiệp Bắc Quảng Bình.

- Công ty Thương mại tổng hợp Quảng Bình.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2003 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ra quyết định xếp hạng I đối với 2 doanh nghiệp nêu tại điểm 1 nói trên và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng