BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1996/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Linh
(Địa chỉ: Số 4/309 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 28022012/HLC-CVngày 28 tháng 02 năm 2012 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Linh về việcxin phép tạm nhập tái xuất hàng hóa các loại đã qua sử dụng, Bộ Công Thương cóý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Xuất nhậpkhẩu Hà Linh được kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa các loại đã qua sử dụngtheo các hợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàng số HLC 28012012/HĐNK ngày 28 tháng 01năm 2012 ký với Công ty Mekong Import - Export GBR - Hồng Kông; hợp đồng bánhàng số HLC- 01022012/HĐXK ngày 01 tháng 02 năm 2012 ký với Công ty TNHH Thươngmại Xuất nhập khẩu Thân Hùng Thái Ninh Minh - Trung Quốc), chi tiết như sau:

Số TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1.

Màn hình máy tính đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

2.

CPU máy tính đã qua sử dụng

Chiếc

500

3.

Máy giặt đã qua sử dụng

Chiếc

500

4.

Tủ lạnh đã qua sử dụng

Chiếc

500

5.

Máy điều hòa đã qua sử dụng

Chiếc

500

6.

Vải vụn mới

Tấn

500

7.

Lốp ô tô đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

Tổng trị giá: 83.000 USD (tám mươiba ngàn đô la Mỹ).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ.Không tháo rời, không sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vậnchuyển, lưu giữ tại Việt Nam; không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hànghóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên