BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1996/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2003

Kính gửi: Tổng cục Du lịch

Trả lời công văn số 466/TCDL ngày 21 tháng 4 năm 2003 của Tổng cục Du lịch về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6013 TC/TCDN ngày 10 tháng 6 năm 2003, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ qui định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên thuộc Tổng cục Du lịch

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2003 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính kể từ ngày Tổng cục Du lịch ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Tổng cục Du lịch ra quyết định xếp hạng I Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng