BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------------------
V/v: Định mức tiêu hao hóa chất, môi trường phòng kiểm nghiệm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6.
Để thống nhất về nguyên tắc và phương pháp tính toán xây dựng định mức tiêu hao hóa chất, môi trường, dụng cụ trong phòng kiểm nghiệm, Cục sẽ tổ chức cuộc họp để các đơn vị thảo luận về các nội dung này với kế hoạch cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm: chiều ngày 27/10/2011, từ 13h30 – 16h30 tại Hội trường cơ quan Cục.
2. Thành phần:
- Cục: Lãnh đạo Cục và lãnh đạo Phòng Quản lý kiểm nghiệm, Phòng Tài chính.
- Các Trung tâm vùng: 01 lãnh đạo Trung tâm và cán bộ có liên quan.
Lưu ý: các đơn vị khi cử cán bộ tham dự cần kết hợp với các bộ tham dự cuộc họp vào buổi sáng ngày 27/10/2011 như đã thông báo tại công văn số 1993/QLCL-KN ngày 21/10/2011.
3. Nội dung: thảo luận thống nhất về nguyên tắc phương pháp tính toán xây dựng định mức tiêu hao hóa chất, môi trường, dụng cụ trong phòng kiểm nghiệm.
4. Kinh phí: chi phí đi lại, công tác phí cho cán bộ tham dự cuộc họp do các đơn vị cử cán bộ chi trả từ nguồn phí và lệ phí được để lại.

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?

Để chuẩn bị cho cuộc họp, Cục yêu cầu các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng chuẩn bị báo cáo và đề xuất nguyên tắc và phương pháp tính toán xây dựng định mức để hướng dẫn áp dụng thống nhất tại các đơn vị.
Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện tốt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Lê Bá Anh (để biết);
- Phòng Tài chính;
- Văn phòng;
- Lưu VT, KN.
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

>> Xem thêm:  Thu hồi đất đấu thầu người dân có được đền bù hay không ? Thu hồi đất vô chủ như thế nào ?