BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1996/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK mặt hàng Thép cán nguội

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hải Phòng
- Công ty phụ tùng xe máy ôtô goshi – thăng long
(Phường Sài đồng, Quận Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 102/GTA ngày 28/2/2006 của Công ty phụ tùng xe máy Ô tô Goshi – Thăng Long về việc xin hoàn thuế nhập khẩu do khai báo nhầm lẫn; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11, mục I, mục III phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì:

Trường hợp có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa nếu sự nhầm lẫn đó xảy ra trong thời hạn 365 ngày trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn. Thẩm quyền giải quyết hoàn thuế là bộ phận tính thuế của cơ quan hải quan kiểm tra lại và thủ tục hoàn lại thuế. Cục Hải quan địa phương xem xét và ra quyết định hoàn thuế.

Do đó, đề nghị Công ty Phụ tùng xe máy Ô tô Goshi – Thăng Long liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan địa phương (nơi có cửa khẩu làm thủ tục nhập hàng) để được kiểm tra xử lý theo quy định.

Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra sự việc của Công ty Phụ tùng xe máy Ô tô Goshi – Thăng Long, xác định sự việc, lý do, hồ sơ cụ thể. Trường hợp có vướng mắc báo cáo Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn tiếp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng và Công ty Phụ tùng xe máy Ô tô Goshi – Thăng Long được biết và thực hiện.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An