B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1996/TCT-CS V/v hoàn trả tiền thuế nộp thừa do bên nộp thay.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuếtỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Trảlời Công văn số 429/CT-KTr2 ngày 22/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàuvề hoàn trả tiền thuế nộp thừa do bên nhận chuyển nhượng nộp thay thuế cho bênchuyển nhượng quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tạikhoản 5, Điều 57 Luật Quản lý thuế năm 2006 quy định các trường hợp thuộc diệnhoàn thuế: "5. Tổ chức, cá nhân nộp các loại thuế khác có số tiền thuếđã nộp vào ngân sách nhà nước lớn hơn số tiền thuế phải nộp."

- Tạikhoản 1, Điều 120 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ vềthi hành Luật Đất đai quy định việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sửdụng đất trong khi thực hiện trình tự, thủ tục hành chính về quản lý và sử dụngđất đai:"1. Nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cácloại thuế có liên quan đến đất do quan thuế xác định căn cứ vào sốliệu địa chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp.

Trongthời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được số liệu địa chínhdo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi đến, quan thuế có trách nhiệm thông báo cho Văn phòng đăngký quyền sử dụng đất về múc nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thựchiện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thông báo mức nghĩa vụtài chính trực tiếp cho người phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặcthông qua cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp hồ nộptại cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc thông qua Ủy ban nhân dân xã, thịtrấn nơi có đất đối với trường hợp hồ nộp tại Uỷ ban nhân dân xã, thịtrấn. Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thôngbáo về nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, quantài nguyên và môi trường, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thông báocho người phải thực hiên nghĩa vụ tài chính để nộp tiền vào kho bạc nhànước theo quy định của pháp luật. "

- Tạiđiểm 1.3, Mục II Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT /BTC-BTNMT ngày 30/4/2005của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyểnhồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính quy định: "1.3.Trongthời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báonộp các khoản nghĩa vụ tài chính do quan Thuế chuyển đến,quannhận hồ sơ trao "thông báo nộp tiền" cho người sử dụng đất để ngườisử dụng đất thực hiên nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Khitrao "thông báo nộp tiền" chongười sử dụng đất, cơ quan nhận hồ phải yêu cầu người sử dụngđất ký tên, ghi rõ vào "Thông báo nộp tiền": họ, tên. ngày,tháng nhận được thông báo nộp tiền và ký tên theo đúng mẫu quyđịnh tại Thông tư này. "

- TạiĐiều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chínhphủ về xác định tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa:"a)Người nộp thuế có số tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớnhơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loạithuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sáchnhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngânsách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuếchỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuếphải nộp theo quyết toán thuế."

TạiĐiều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định hồ sơ hoàn các loại thuế, phíkhác:giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu kèm theo (nếu có)."

Căncứ các quy định nêu trên và Bản án phúc thẩm số 02/2014/HCPT ngày18/2/2014 của Toà án Nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trường hợp ông TrịnhVăn Hậu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Công ty cổ phần An Phát và ôngHậu tự nguyện nộp thay thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiềnchậm nộp, tiền phạt cho Công ty cổ phần An Phát để đủ điều kiện làm thủ tục cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sau khi đã nộp tiền theo thông báo, nếu cơquan nhà nước có thẩm quyền xác định lại số thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt doông Trịnh Văn Hậu đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp, tiền chậm nộp, tiềnphạt phải nộp thì được hoàn trả theo quy định.

Đềnghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu căn cứ Bản án phúc thẩm số 02/2014/HCPTngày 18/2/2014 của Toà án Nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, hướng dẫn ông TrịnhVăn Hậu cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc xác định tiền thuế, tiền chậmnộp, tiền phạt ông Hậu nộp thay và chứng từ nộp thuế chứng minh số tiền ông Hậuđã nộp thay theo trình tự thủ tục quy định tại Thông tư liên tịch số30/2005/TTLT/BTC-BTNMT, để ông Hậu lập Giấy đề nghị hoàn trả tiền thuế, tiềnchậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư156/2013/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báođể Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được biết./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC, QLCS, CST –BTC;

-
Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn