BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1996 TCT/NV1
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 296 ngày 25/3/2003 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3.17, mục II, Phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT thì: hoạt động lập dự án đầu tư áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hoà biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc