BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1997/LĐTBXH-TL
V/v Xếp hạng doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trả lời công văn số 288/BGTVT-TCCB-LĐ ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6126 TC/TCDN ngày 13 tháng 6 năm 2003, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Tư vấn xây dựng công trình giao thông 4 thuộc Cục đường Bộ Việt Nam.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý trong doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và xã hội-Tài chính kể từ ngày Bộ Giao thông vận tải ký quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp hạng I đối với Công ty Tư vấn xây dựng công trình giao thông 4 và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng