BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1997/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

- Xí nghiệp kinh doanh vật tư
- Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản
Số 7a Mạc Thị Bưởi – Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 03/KDVT ngày 5/5/2006 của Xí nghiệp kinh doanh vật tư – Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản về việc xin giải tỏa cưỡng chế hàng nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Xí nghiệp kinh doanh vật tư – Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản (MST: 0100107892) hiện có nợ thuế truy thu tại Cục Hải quan Quảng Ninh các lô hàng xi măng trắng theo tờ khai số 73/NKD ngày 30/7/2002, 117/NKD ngày 27/11/2002, 125/NKD ngày 6/12/2002.

Căn cứ điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, Tổng cục Hải quan đồng ý để Xí nghiệp kinh doanh vật tư – Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản được làm thủ tục XNK đến 30/6/2006; với điều kiện:

- Không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác.

- Phải có cam kết trả dần nợ thuế theo kế hoạch và được Cục Hải quan Quảng Ninh chấp nhận; đồng thời không để nợ mới phát sinh.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu và nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp kinh doanh vật tư – Công ty vật liệu xây dựng và lâm sản biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An