BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1997/TCT-DNK
V/v: xử lý truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 861/CT-TH ngày 27/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ hỏi về việc xử lý truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đồng Tiến, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy quy định đối tượng sau đây bị xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo giá bán được xác định trên cơ sở bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành:

“Các cơ sở kinh doanh bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy xuất hóa đơn trực tiếp cho người tiêu dùng (bao gồm các tổ chức, cá nhân mua xe ô tô, xe hai bánh gắn máy) ghi trên hóa đơn thấp hơn giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ.”

Căn cứ quy định trên thì:

- Trường hợp Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đồng Tiến có trụ sở đóng tại tỉnh Phú Thọ bán xe hai bánh gắn máy tại tỉnh Phú Thọ, xuất hóa đơn trực tiếp cho người tiêu dùng vi phạm về giá bán bị xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo giá tính thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành.

Nếu trong bảng giá tính thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành không có loại xe hai bánh gắn máy do Công ty bán ra thì Cục Thuế căn cứ vào loại xe tương đương (cùng phân khối, cùng hãng sản xuất) đã được quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ làm căn cứ tính thuế; hoặc phối hợp với cơ quan tài chính, hải quan, thương mại để xác định giá bán xe hai bánh gắn máy tại thời điểm truy thu thuế làm căn cứ tính thuế. Hoặc có thể tham khảo bảng giá tính thu lệ phí trước bạ của một số tỉnh lân cận để làm căn cứ tính thuế.

Đề nghị Cục Thuế phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng biểu giá tính thu lệ phí trước bạ đối với loại xe hai bánh gắn máy chưa có trong biểu giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kịp thời.

- Cục Thuế cần kiểm tra hóa đơn mua hàng, chứng từ nhập kho, xuất kho tại tỉnh Phú Thọ và các hợp đồng vận chuyển xe hai bánh gắn máy từ nơi mua về kho hàng hoặc chuyển đến địa phương nơi bán hàng để xác định việc bán hàng của Công ty tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khác (nếu có) thông qua kho hàng, cửa hàng của Công ty hoặc bán thông qua cơ sở kinh doanh khác nhưng dùng hóa đơn của Công ty xuất cho khách hàng. Từ đó, làm rõ những sai phạm của Công ty trong đăng ký kinh doanh và sử dụng hóa đơn.

Đối với số xe hai bánh gắn máy Công ty đã bán tại những địa phương khác, nếu vi phạm về giá bán sẽ bị xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo giá tính thu lệ phí trước bạ tại địa phương nơi Công ty bán xe hai bánh gắn máy. Cục Thuế phối hợp với cơ quan thuế nơi Công ty bán xe hai bánh gắn máy để được cung cấp giá tính lệ phí trước bạ.

Để xác định rõ những sai phạm về thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy của Công ty và các đơn vị liên quan khác, đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ yêu cầu Công ty khai báo rõ các đơn vị bán xe hai bánh gắn máy cho Công ty và cung cấp các hợp đồng, bảng kê hóa đơn mua xe hai bánh gắn máy năm 2005, 2006 trong đó ghi rõ số lượng, loại xe, giá mua của từng hóa đơn kèm theo một số hóa đơn mua xe hai bánh gắn máy năm 2006 (bản photocopy). Công ty phải khai báo cụ thể kho hàng, cửa hàng của Công ty hay đại lý bán xe của Công ty ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở nơi khác nếu có. Căn cứ tài liệu Công ty cung cấp, Cục Thuế phân tích đề xuất giải pháp kiểm tra tiếp, gửi hồ sơ và báo cáo về Tổng cục Thuế. Căn cứ vào tài liệu Cục Thuế gửi về, Tổng cục Thuế sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan để phối hợp tổ chức kiểm tra.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, Ban DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Huyến