VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1997/VPCP-KG
V/v: Lùi thời hạn áp dụng TCVN đối với xăng, dầu

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 738/BKHCN-TĐC ngày 30 tháng 03 năm 2006) và ý kiến như sau của Bộ Thương mại (công văn số 1736/TM-TTTN ngày 22 tháng 3 năm 2006) về thời hạn áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) đối với xăng, dầu, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thương mại tại các công văn nêu trên, cho phép bắt đầu áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam (các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người, môi trường) đối với xăng, dầu trong Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý Bộ và các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Thuế;
- Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Ban XDPL, Các vụ: Vụ I, Vụ II, KTTH, NC, CN, TH;
- Lưu: VT, KG (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản