BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1998/TCĐBVN-KHĐT
V/v thông báo kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2013 trên hệ thống quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh (thành phố).

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-BGTVT ngày 25/7/2012của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chế của Bộ GTVT trongviệc phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các bộ,ngành, tập đoàn, doanh nghiệp khi thực hiện quản lý đầu tư xây dựng và quản lýsử dụng kết cấu hạ tầng giao thông.

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-QBTĐBTW ngày 17/4/2013của Chủ tịch Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương về việc tạm giao kế hoạchchi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2013 cho Tổng cục ĐBVN.

Trong những năm vừa qua, được sự giúp đỡ và phốihợp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố), sự quan tâm chỉđạo của Bộ GTVT trong công tác quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ đi qua địaphận địa phương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều cố gắng để đảm bảo giaothông các tuyến quốc lộ luôn an toàn và thông suốt.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệuquả, sử dụng đúng mục đích của Quỹ bảo trì đường bộ, Tổng cục ĐBVN xin thôngbáo danh mục dự án bảo trì đường bộ trên hệ thống quốc lộ tại địa bàn địaphương để Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) được biết (chitiết có phụ lục kèm theo).

Tổng cục ĐBVN kính đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân tỉnh (thành phố) phối hợp, kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiệnnhiệm vụ để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình góp phần làm cho giaothông đường bộ luôn an toàn và thông suốt.

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dântỉnh (thành phố) quan tâm giúp đỡ để Tổng cục ĐBVN hoàn thành tốt nhiệm vụ đượcgiao.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Quỹ BTĐBTW;
- Các Phó Tổng Cục trưởng;
- Lưu: VT, KHĐT (04).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

BÁO CÁO CÁC DANHMỤC CÔNG TRÌNH SCĐB NĂM 2013

Nguồn vốn: QuỹBảo trì đường bộ Trung ương.

Khu vực: TỉnhLạng Sơn

(Kèm theo văn bảnsố 1998/TCĐBVN-KHĐT ngày 15/5/2013 của Tổng cục ĐBVN)

Đơn vị kinh phí:Triệu đồng

STT

Công trình, nhiệm vụ

Chủ đầu tư

Kế hoạch chi năm nay

Thi gian thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

Quc lộ 1B

SGTVT Lạng Sơn

5,338

-

Đảm bảo giao thông bước 1 sự cố nứt đường Km27+200-Km27+800

230

Hoàn thành

-

Xử lý vị trí hay xảy ra tai nạn giao thông tại Km27+500

108

Hoàn thành

-

Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước để đảm bảo ATGT đoạn Km18+00-Km46+00 và điều chỉnh, thay thế biển báo hiệu đường bộ chưa phù hợp quy chuẩn đoạn Km0-Km100+500

5,000

Quý II/2013

Đang trình Tổng cục phê duyệt

2

Quc lộ 4A

Sở GTVT Lạng Sơn

35,500

-

Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường để đảm bảo ATGT đoạn Km19+00-Km29+00

2,500

Quý II/2013

Đang trình Tổng cục phê duyệt

-

Sửa chữa hư hỏng cục bộ cầu Na Sâm Km16+500, cầu Bó Củng Km21+600 và Kè taluy âm tại Km43+400 và Km57+350

3,000

Quý III/2013

-

Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường để đảm bảo ATGT đoạn Km40+00-Km66+00

15,000

Quý II/2013

Đang trình Tổng cục phê duyệt

-

Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước để đảm bảo ATGT đoạn Km7+00-Km 19+00

15,000

Quý II/2013

Đang thẩm định TKBVTC

3

Quốc lộ 4B

SGTVT Lạng Sơn

13,550

-

Xử lý vị trí hay xảy ra tai nạn giao thông tại Km17+332

250

Hoàn thành

-

Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước để đảm bảo ATGT đoạn Km47+00-Km58+00

10,000

Quý II/2013

Đã khởi công

-

Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường Km62+650-Km80 và sửa chữa hư hỏng cục bộ cầu Bắc Nga Km 10+400

3,300

Quý II/2013

Đã khởi công

4

Quốc lộ 31

Sở GTVT Lạng Sơn

2,000

-

Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước để đảm bảo ATGT đoạn Km128+400-Km130+300

2,000

Quý II/2013

Đãkhởi công

5

Quốc lộ 279

Sở GTVT Lạng Sơn

4,240

-

Xử lý vị trí hay xảy ra tai nạn giao thông tại Km 193+110

1,240

Hoàn thành

-

Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước để đảm bảo ATGT đoạn Km206-Km229; Sửa chữa hư hỏng cục bộ cầu Pác Khuông Km203+500

3,000

Quý II/2013

Đã khi công

6

Quốc lộ 3B

Khu QLĐB 11

1,500

-

Sửa chữa hư hỏng cục bộ cầu Cư Lễ 1 Km45+210 và cầu Khuổi Khù Km84+047

1,500

Quý III/2013