Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 1998 TCT/NV3 NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 2001
VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TRÒ CHƠI CON ẾCH NHẢY

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 847/TCHQ-KTTT ngày 6/03/2001 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu thiếtbị trò chơi con ếch nhảy, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phânloại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;Tham khảo Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan thếgiới; Tham khảo ý kiến tham gia của Tổng cục thống kê tại Công văn số 272TCTK/TMGC ngày 10/05/2001, thì:

Mặt hàng thiết bị trò chơi con ếch nhảy, thuộc Chương 95,nhóm 9508, mã số 95080000, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5% (năm phần trăm).

Tổng cục thuế trả lời để Tổng cục Hải quan được biết vàhướng dẫn thực hiện thống nhất.