BỘ XÂY DỰNG
----------------

Số: 1999/BXD-KTXD

V/v: Chi phí kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 3318/SXD-QLXD ngày 4/10/2011 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về chi phí kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 6/4/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Dự toán chi phí cho các công tác này được lập trên cơ sở nội dung công việc thực hiện, hướng dẫn của Bộ Xây dựng về định mức, đơn giá công tác thí nghiệm và quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn