BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1999/BYT-KCB
V/v hướng dẫn chứng nhận chuyển giao kỹ thuật và chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ luân phiên thực hiện Đề án 1816

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Đề án 1816 sau hơn 2 năm thực hiện (2008-2010) đã thu đượcnhững kết quả bước đầu đáng khích lệ: đã có hàng ngàn lượt cán bộ đi luânphiên, chuyển giao hàng ngàn kỹ thuật và tổ chức các lớp tập huấn đào tạo chocán bộ y tế tuyến dưới, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng caotrình độ tay nghề cho đội ngũ cán bộ tuyến dưới, đồng thời giảm tải từ xa chocác bệnh viện tuyến trên.

Để tiếp tục thực hiện tốt Đề án 1816, ghi nhận kết quảchuyển giao kỹ thuật của bệnh viện tuyến trên cho bệnh viện tuyến dưới và sựđóng góp của cán bộ đi luân phiên, Bộ Y tế quy định việc cấp giấy chứng nhậnchuyển giao kỹ thuật và chứng nhận kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ điluân phiên như sau:

I. Về cấp giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật trong thựchiện Đề án 1816

a) Mục đích:

- Công nhận kết quả chuyển giao kỹ thuật của các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên chocác cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới theo Đề án 1816.

- Làm cơ sở để Bảo hiểm xã hội xem xét khi thanh toán Bảohiểm y tế cho các cơ sở khám, chữa bệnhnhận chuyển giao kỹ thuật.

- Ghi nhận thành tích của các đơn vị khi xét khen thưởng.

b) Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ươngcấp giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị.

c) Đối tượng được cấp chứng nhận chuyển giao kỹ thuật, gồmcác cơ sở khám, chữa bệnh đã hoàn thànhviệc chuyển giao và nhận chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816.

d) Quy trình cấp:

Bước 1: cơ sở khám, chữa bệnh nhận chuyển giao kỹ thuật làđơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816.

Hồ sơ đề nghị gồm:

- Tờ trình của cơ sở khám, chữa bệnh nhận chuyển giao kỹthuật đề nghị cấp giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật.

- Hợp đồng và thanh lý hợp đồngchuyển giao kỹ thuật (theo hướng dẫn tại Công văn số 2950/BYT-KCB ngày10/5/2010 của Bộ Y tế).

Bước 2: Phòng Nghiệp vụ y là đơn vị tiếp nhận hồ sơ đề nghịchứng nhận chuyển giao kỹ thuật của các cơ sở khám, chữa bệnh; tổ chức thẩmđịnh và trình Giám đốc Sở Y tế cấp giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật theomẫu của Bộ Y tế ban hành, trả giấy chứng nhận cho cơ sở khám, chữa bệnh chuyểngiao và cơ sở khám, chữa bệnh nhận chuyển giao, đồng thời có trách nhiệm lưutrữ và quản lý hồ sơ chứng nhận chuyển giao kỹ thuật.

Kết quả chuyển giao và nhận chuyển giao kỹ thuật theo Đề án1816 được các đơn vị báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) trong nộidung báo cáo thực hiện Đề án 1816 hàng năm.

đ) Giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật theo mẫu quy địnhcủa Bộ Y tế (gửi kèm theo).

II. Về cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ đi luân phiênthực hiện Đề án 1816

a) Mục đích: Ghi nhận kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộđi luân phiên.

b) Giám đốc cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận cán bộ đến luânphiên có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ đi luân phiên chocán bộ đến luân phiên.

c) Đối tượng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ điluân phiên thực hiện Đề án 1816: Cán bộ được cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trêncử đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền,đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

d) Quy trình cấp:

Bước 1: Cán bộ đi luân phiên khi hết thời gian luân phiênlàm báo cáo kết quả đi luân phiên theo mẫu quy định của Bộ Y tế (Công văn số 96/BYT-TCCB của Bộ Y tế ngày 07/01/2009), có xác nhậncủa khoa/phòng tiếp nhận cán bộ đến luân phiên, gửi giám đốc cơsở khám, chữa bệnh tiếp nhận cán bộ đến luân phiên.

Bước 2: Giám đốc cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận cán bộ đếnluân phiên nhận xét đánh giá cán bộ đến luân phiên và cấp giấy chứng nhận hoànthành kết quả đi luân phiên cho cán bộđồng thời có trách nhiệm lưu trữ và quản lý hồ sơ công nhận hoàn thành nhiệm vụđi luân phiên.

đ) Giấy chứng nhận hoàn thành kếtquả đi luân phiên thực hiện Đề án 1816 theo mẫu quy định của Bộ Y tế(gửi kèm theo).

Trên đây là hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận chuyểngiao kỹ thuật và giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ đi luân phiên thực hiện Đềán 1816, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáoBộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) để xem xét giải quyết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- BCĐ Đề án 1816 BYT;
- Lưu: VT, KCB (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên