BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1999/TCHQ-TXNK
V/v thông báo thụ lý khiếu nại

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Lực.
(Đ/c: Số 42/191 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 02/2013/CV-HL ngày 25/03/2013 của Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Lực khiếunại lần 2 về trị giá tính thuế đối với mặt hàng ghế nhựa, xuất xứ Trung Quốcnhập khẩu tại tờ khai số 21115/NKD ngày 28/12/2012, đăng ký tại Chi cục Hảiquan cảng Hải Phòng khu vực 2 thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng và đã được Cụctrưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết địnhsố 189/QĐ-GQKN ngày 05/03/2013. Qua xem xét nội dung khiếu nại và hồ sơ gửikèm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Khiếu nạisố 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Theo nội dung khiếu nại tại côngvăn số 02/2013/CV-HL ngày 25/03/2013 của Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Lực, Tổngcục Hải quan thụ lý giải quyết khiếu nại của Công ty theo đúng quy định củapháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH SX-TM-DV Hiệp Lực được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng