BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19TCT/CS
V/v miễn giảm thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 238/CT-TTr ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang hỏi về miễn giảm thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục II, Phần H Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 19/12/2000 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: “Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong những năm đầu áp dụng thuế GTGT mà bị lỗ do số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây thì được xét giảm thuế GTGT phải nộp.

Mức thuế doanh thu để so sánh là mức 0% tính trên doanh thu. Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được miễn thuế doanh thu thì số thuế doanh thu để so sánh bằng không.”

Căn cứ theo quy định nêu trên thì việc xác định mức thuế doanh thu của hoạt động sản xuất, chế biến lương thực và hoạt động kinh doanh lương thực để so sanh với mức thuế GTGT phải nộp đều được tính theo % trên doanh thu; hoạt động kinh doanh lương thực không được tính theo % trên chênh lệch giá bán từ giá vốn.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc