BỘ CÔNG AN- TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỔI CAO – BỘ TƯ PHÁP
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 20/BCA (V19)

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP NGÀY 23/11/2004

Ngày 23 tháng 11 năm 2004, Bộ Công an, Toàn án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp đã ký Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Do sơ xuất trong việc lấy số văn bản, nay xin đính chính lại số của Thông tư này như sau: “Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ...”./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Khánh Toàn