BỘ THÔNG TIN
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/BTTTT-CNTT
V/v Phối hợp hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA);
- Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM);
- Công ty TNHH Yokogawa việt Nam

Đồng kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan

Thờigian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã nhận được các kiến nghị củaHiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô ViệtNam và Công ty TNHH Yokogawa Việt Nam liên quan đến Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT ban hànhDanh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thôngtin và Truyền thông, sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ TTTT có một số ý kiến nhưsau:

Hiệnnay, CNTT được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành sản xuất và mọi lĩnhvực đời sống xã hội. Sản phẩm CNTT là nguyên liệu đầu vào của rất nhiều ngànhsản xuất, trong đó có cả ngành sản xuất ô tô, xe máy. Danh mục các sản phẩmCNTT đã được quy định rõ tại Hiệp định về công nghệ thông ITA của Tổ chứcThương mại thế giới (WTO). Nhà nước đang có nhiều chính sách ưu đãi thúc đẩysản xuất các sản phẩm CNTT. Đồng thời cũng đang hoàn thiện các quy định phápluật để tạo hành lang pháp lý rõ ràng, thuận lợi cho doanh nghiệp có hoạt độngliên quan. Trong bối cảnh đó, việc làm rõ các sản phẩm thuộc chuyên ngành thôngtin và truyền thông là rất cần thiết.

Trêncơ sở thực tiễn nêu trên và căn cứ theo các quy định pháp luật trong lĩnh vựcthông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) ban hành Thôngtư số 15/2014/TT-BTTTT ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quảnlý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc ban hành Thông tư số15/2014/TT-BTTTT là nhằm đáp ứng yêu cầu này, đồng thời để làm sở cứ cho việcxây dựng, ban hành các chính sách ưu đãi thúc đẩy phát triển các sản phẩm lĩnhvực thông tin và truyền thông theo chủ trương của Đảng và định hướng của Nhànước đối với việc phát triển ngành thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó,Thông tư này còn làm căn cứ để các tổ chức, cá nhân tra cứu, áp dụng các quyđịnh pháp luật khác như: đầu tư, kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu,... liên quanđến lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thông tư số15/2014/TT-BTTTT chỉ ban hành danh mục các hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhànước của ngành thông tin và truyền thông mà không có quy định nào về thủ tục,điều kiện và hình thức quản lý nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhậpkhẩu nói riêng đối với các hàng hóa thuộc danh mục.

Đốivới các quy định quản lý về hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm ngành thông tinvà truyền thông chỉ có một số loại sản phẩm cần quản lý về điều kiện nhập khẩuvà được quy định tại theo các văn bản khác đang có hiệu lực thi hành như: thiếtbị thu phát sóng, thiết bị in, ấn phẩm, tem, cụ thể như sau:

1.Đối với các sản phẩm có chức năng thu phát sóng thực hiện theo Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ TTTT hướng dẫn Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phátsóng vô tuyến điện.

2.Đối với các sản phẩm lĩnh vực in, xuất bản thực hiện theo các văn bản sau:

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CPngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in;

- Thôngtư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay thuộc tráchnhiệm của Bộ TTTT)hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hànghoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóavới nước ngoài.

3.Đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực bưu chính thực hiện theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/06/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chitiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chínhphủ. Hiện nay, Bộ TTTT đang xây dựng văn bản sửa đổi, thay thế Thông tư số14/2011/TT-BTTTT đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực bưu chính để hướng dẫnNghị định 187/2013/NĐ-CP .

4.Đối với các sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thực hiện theo Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danhmục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Hiện nay, Bộ TTTT đang xây dựngvăn bản sửa đổi, thay thế Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT để hướng dẫn Nghị định187/2013/NĐ-CP .

Trêncơ sở các nội dung trên, thì việc áp dụng các quy định về điều kiện nhập khẩuhàng hóa lĩnh vực thông tin và truyền thông không căn cứ theo Thông tư số15/2014/TT-BTTTT mà căn cứ theo các quy định cụ thể tại các văn bản trên đểtiếp tục thực hiện.

Nhưvậy, Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT không đưa ra các quy định quản lý mới cũngnhư đưa thêm các thủ tục khác về xuất nhập khẩu và vì vậy việc thực hiện Thôngtư này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của cácdoanh nghiệp. Do đó, đề xuất loại trừ một số sản phẩmkhỏi Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT của VAMA, VAMM là không cần thiết.

Bộ TTTT trân trọng thôngbáo để các tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ TTTT cũngtrân trọng đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và Bộ Công Thương phối hợp,hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các lổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạtđộng xuất nhập khẩu sản phẩm lĩnh vực thông tin và truyền thông là Thông tư số15/2014/TT-BTTTT không phải là căn cứ khi thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu.Việc thực hiện quy định xuất nhập khẩu phải căn cứ theo các văn bản nêu ở cácmục 1, 2, 3 và 4 ở trên chứ không phải căn cứ theo Thông tư số15/2014/TT-BTTTT .

Bộ Thông tin và Truyềnthông trân trọng thông báo và xin cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng