B XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 20/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06: 2010/BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 126/CV-VH ngày 17/12/2014 củaCông ty Cổ phần Sao Ánh Dương về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 công trình:“Nhà ở giãn dân cho xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Mai Động”, Bộ Xây dựng trả lờinhư sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháycho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhàvà công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại ViệtNam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khóiloại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m ... (tại Mục 3.4.12.QCVN06:2010/BXD ).

Về kiến nghị của Quý Công ty cho công trình Nhà ở giãn dâncho xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Mai Động tại ô đất quy hoạch I1-HH1, phườngVĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và phường Vĩnh Tuy + phường Mai Động, quận HoàngMai, Hà Nội, ngày 16/12/2014 Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộđã có văn bản số 3623/PCCC &CNCH-P6 thẩm duyệt về PCCC đối với các giải phápbổ sung cho buồng thang bộ loại N3 thay thế buồng thang loại N1 của công trìnhNhà ở giãn dân cho xã viên Hợp tác xã Mai Động. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 -QCVN 06:2010/BXD , Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháyvà Cứu nạn Cứu hộ, giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiếtkế loại thang bộ N3 thay thế loại thang N1 cho dự án công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công tynghiêm túc tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạnCứu hộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Hữu Hà