BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 20/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng chi phí tính theo tỷ lệ % khi thực hiện điều chỉnh theo TT 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế Bắc Ninh

Trả lời Văn bản số 41/CTKB-HC-QT ngày 08/1/2009 của Cục ThuếBắc Ninh về một số chi phí tính theo tỷ lệ % khi thực hiện điều chỉnh giá theoThông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, về việc này Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựnghướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu,nhiên liệu và vật liệu xây dựng ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhàthầu và được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởngcủa biến động giá vật liệu xây dựng;

Khi thực hiện điều chỉnh giá theo Thông tư số09/2008/TT-BXD thì những chi phí tư vấn và chi phí khác thực hiện như sau: Đốivới những công việc tư vấn và các khoản chi phí khác đã ký hợp đồng thì thựchiện theo nội dung hợp đồng đã được ký; Những công việc tư vấn và các khoản chiphí khác chưa được ký kết hợp đồng thì thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Cục Thuế Bắc Ninh tổ chức thực hiệntheo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh