BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn phương pháp bù giá vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Trí Việt Thành

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 79/VBCTY /2011 ngày26/12/2011 của Công ty TNHH Trí Việt Thành đề nghị hướng dẫn phương pháp bù giávật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2009của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giánguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì việc bù giávật liệu xây dựng được thực hiện theo một trong hai phương pháp:

Phương pháp bù trừ trực tiếp.

Phương pháp theo hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu.

Đối với những hợp đồng xây dựng mà trong hợp đồng không cótriết tính đơn giá chi tiết, nghĩa là trong hợp đồng không có giá của các loạivật liệu xây dựng được phép bù giá, thì sử dụng phương pháp theo hệ số điềuchỉnh chi phí vật liệu.

Như vậy, đối với trường hợp Công ty TNHH Trí Việt Thành nêutại văn bản số 79/VBCTY /2011, thì việc bù giá vật liệu xây dựng thực hiện theophương pháp hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu.

Công ty TNHH Trí Việt Thành căn cứ ý kiến trên để tổ chứcthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh