BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/BXD-QLN
V/v điều kiện và thủ tục chuyển nhượng đất có hạ tầng tại dự án phát triển nhà ở.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần phát triển hạ tầngvà bất động sản Thái Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 161/CV /2013 ngày 11/01/2013của Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương đề nghịhướng dẫn về điều kiện và thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầngtrong dự án phát triển nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Điều kiện để chủ đầu tư cấp I chuyển nhượng đất có hạ tầngtại dự án phát triển nhà ở cho chủ đầu tư cấp II thực hiện theo các quy địnhtại Điều 8 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củacác nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Chủ đầu tư cấp I có trách nhiệmthực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án phát triển nhàở theo đúng quy định pháp luật về đất đai.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phầnphát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương nghiên cứu thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà