BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 20/BXD-TCCB
V/v: phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng cho cán bộ cấp cơ sở

Hà Nội, ngày 8 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Trong những năm qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành vàđịa phương ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, tạođiều kiện cho các địa phương, các doanh nghiệp và người dân có nhiều thuận lợitrong việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về xây dựng. Bộ Xây dựng đãphối hợp có hiệu quả với các bộ, ngành và địa phương trong công tác phổ biếnkiến thức pháp luật, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ,từng bước đưa hoạt động quản lý xây dựng trên địa bàn đi dần vào nề nếp theohướng tích cực và hiệu quả.

Bộ đã giao nhiệm vụ cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng vàđô thị làm đầu mối phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố đểtổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nướcvề xây dựng cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn cấp quận, huyện và cấp xã,phường. Được sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo các cấp chính quyền, trong năm2008, Học viện đã tổ chức được 37 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhànước về xây dựng cho gần 4.000 học viên đang công tác tại các cơ quan quản lýnhà nước về xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến kiến thứcpháp luật về xây dựng nhằm nâng cao năng lực cán bộ công chức cấp cơ sở, đápứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và bố trínguồn lực cho công tác đào tạo bồi dưỡng về quản lý xây dựng cho cán bộ quận,huyện và cán bộ xã, phường trong năm 2009 và những năm tiếp theo.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Học viện CBQLXD&ĐT;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam