BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 20/BXD-XL
V/v: cấp giấy phép thầu xây dựng

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008.

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên

Vụ Xây lắp-Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 04/SXD-QLCL &VLXDngày 04/01/2008 của Quý Sở xin hướng dẫn về việc cấp giấy phép thầu cho nhàthầu nước ngoài. Sau khi nghiên cứu, Vụ Xây lắp hướng dẫn như sau :

Ông Kupfeman Alain- quốc tịch Pháp

Nghề nghiệp là Dược sỹ, được bổ xung vào danh sách Dược sỹcông nghiệp.

Được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hợp nhất chọn thầu làmcông việc "Tư vấn thiết kế đề cương cho công nghệ và kỹ thuật" thuộcDự án Nhà máy Dược phẩm, tại Lô số 5 Khu công nghiệp Tân Tiến, huyện Văn Giang,tỉnh Hưng Yên.

Theo Điều 1 của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nướcngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19-5-2004 của Thủ tướng Chính phủ, thì công việc "Tưvấn thiết kế đề cương cho công nghệ và kỹ thuật" không thuộc lĩnh vực hoạtđộng xây dựng. Vì vậy, Sở Xây dựng không cần phải cấp giấy phép thầu xây dựngcho Ông Kupfeman Alain.

Trên đây là ý kiến của Vụ Xây lắp-Bộ Xây dựng, đề nghị SởXây dựng tỉnh Hưng Yên thực hiện theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL (LBL - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh