TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/GSQL-TH
V/v xác minh chữ ký C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn 3687/HQBD-GSQL củaCục Hải quan Bình Dương ngày 20/12/2012 về việc xác minh tính hợp lệ chữ kýtrên C/O mẫu E số tham chiếu E12210002500002, ngày 22/11/2012 do Trung Quốccấp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Chữ ký của Ông (Bà) Zhou Yuling tạiphòng cấp Bayuquan có số tham chiếu E12210002500002, ngày 22/11/2012 đãđược Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 2963/TCHQ-GSQL ngày 14/6/2012.Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra và đối chiếu chữ ký dẫn trêntheo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để đơn vị biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn