BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 3849/CT-Ktra1 ngày 30/5/2013 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hoàn thuế GTGT cho BQLdự án "Xây dựng trường học và trồng rừng giao lưu", Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 6.2 phầnC Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 26/12/2008 và điểm 6b, Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 44 ChươngVII Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên,trường hợp dự án "Xây dựng trường học và trồng rừng giao lưu" nguồntiền viện trợ không hoàn lại từ Quỹ AEON (Nhật Bản) và nguồn tiền đối ứng từngân sách tỉnh; Ban quản lý dự án có ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ phục vụcho dự án thì chỉ được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụtại Việt Nam đối với các hóa đơn đầu vào phát sinh của dự án tương ứng phầntiền viện trợ nhân đạo của Quỹ Alone Nhật Bản.

Để được hoàn thuế GTGT, Ban Quản lýdự án phải đáp ứng đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC2b, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu