THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 20/TTg-KTTH
V/v Điều chỉnh hạn mức vay thương mại nước ngoài

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xétđề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 168/TTr-NHNN ngày 18tháng 12 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 14788/BTC-TCĐN ngày08 tháng 12 năm 2008 về điều chỉnh hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanhnghiệp thuộc khu vực tư nhân năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồngý điều chỉnh tăng thêm 400 triệu USD hạn mức vay nước ngoài trung, dài hạn củadoanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân năm 2008. Tổng hạn mức vay trung, dài hạnnước ngoài của doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân năm 2008 là 2.700 triệu USD.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN các Vụ: TKBT, QHQT, ĐMDN, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng