ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 20/UBDT-CSDT
V/v Hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2008

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi, các tỉnh có miền núi và các tỉnh vùng đồng bào dân tộc Nam Bộ

Căncứ Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thươngmại miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc và Nghị định số 02/2002/NĐ-CP vềviệc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 20; Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 12/8/2002 của Bộ Thương mại (nay là BộCông thương), Ủy ban Dân tộc và Miền núi (nay là Ủy ban Dân tộc), Bộ Tài chính,Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thi hành Nghị định số 20; Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sáchNhà nước năm 2008; Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20/11/2007 của Bộ Tài chínhvề việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008; Quyết định số 187/QĐ-BKH ngày 19/11/2007 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triểnthuộc Ngân sách nhà nước năm 2008. Sau khi thống nhất với Hội đồng Dân tộc củaQuốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Ủy ban Dântộc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Chính sách trợ giá, trợ cước năm 2008như sau:

I. TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC CÁC MẶTHÀNG CHÍNH SÁCH:

1. Đối tượng, địa bàn:

- Những người đang sinh sống trênđịa bàn được công nhận là miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc quy định tạiQuyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 và Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDTngày 06/9/2007 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộcthiểu số và Miền núi theo trình độ phát triển.

- Đối với những địa bàn thuận lợivề giao thông, thị trường phát triển, xét thấy nếu các mặt hàng không được trợcước vận chuyển nhưng vẫn không làm biến động giá thì Ủy ban nhân dân tỉnh cóthể quyết định không trợ cước vận chuyển để tập trung kinh phí trợ giá, trợcước cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

2. Mặt hàng và cự ly trợ cướcvận chuyển:

a. Căn cứ vào nguồn vốn Trung ươngcân đối trong ngân sách địa phương cho các tỉnh; trên cơ sở đánh giá hiệu quảviệc trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách xã hội; trợ cước tiêu thụ nôngsản do đồng bào sản xuất; trợ cước vận chuyển giống thủy sản, Ủy ban nhân dântỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định thực hiện các mặt hàng chính sách,sản phẩm hàng hóa được trợ cước vận chuyển để tiêu thụ, trợ cước vận chuyểngiống thủy sản phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

b. Theo quy định hiện tại (Nghịđịnh số 20 và 02 của Chính phủ) các mặt hàng được trợ cước vận chuyển từ tỉnhđến Trung tâm cụm xã. Để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và chỉđạo của Quốc hội tại Mục 5 Phần III Nghị quyết số 19/2003/QH11 ngày 26 tháng 11năm 2003 về nhiệm vụ năm 2004 và Quyết định số 15/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thườngxuyên ngân sách nhà nước năm 2007, Ủy ban nhân dân các tỉnh có thể quyết địnhcự ly trợ cước vận chuyểnđến trung tâm xã.

c. Đối với Trợ cước vận chuyểngiống thủy sản:

- Đối tượng thụ hưởng:Đồngbào sống ở khu vực III miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.

- Những giống thủy sản được trợcước vận chuyển: Tùy theo tình hình thực tế, địa phương quyết định.

- Tổ chức thực hiện:

+ Căn cứ vào thực tế của địaphương, Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, năng lực thựchiện trợ cước vận chuyển tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả và chi phí thấp.

+ Trước khi thực hiện các doanhnghiệp phải lập phương án kinh doanh cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh (Điểm 3 Điều 25 Nghị định 20/1998/NĐ-CP của Chính phủ).

d.Phát hành sách: Thực hiệntheo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN TIÊU THỤSẢN PHẨM:

1. Về địa bàn:

Ưu tiên mua sản phẩm hàng hóa sảnxuất ở khu vực III (bao gồm các xã, bản khu vực III và các xã khu vực II liềnkề khu vực III).

2. Về mặt hàng:

Các địa phương căn cứ vào sản phẩmhàng hóa thực tế trên địa bàn tỉnh để lựa chọn một số mặt hàng có tỷ trọng lớnso với các sản phẩm khác trong vùng hoặc sản phẩm mà việc tiêu thụ có tác độngquan trọng đến ổn định đời sống khuyến khích phát triển sản xuất của nhân dântrong vùng được trợ cước vận chuyển cho phù hợp, hiệu quả.

3. Về cự ly, trợ cước vậnchuyển: Thực hiện theo (Điểm b, Mục 2, Phần I) của văn bản hướng dẫnnày.

4. Tổ chức thực hiện: Thựchiện như hướng dẫn đối với trợ cước vận chuyển giống thủy sản (Điểm c, Mục 2,Phần I) của văn bản hướng dẫn này.

III. VỀ MỨC TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚCVẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG:

Căn cứ quy định tại Điểm d, e Khoản1 Mục V Thông tư 07/2002/TTLT /BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 12/8/2002 của liên Bộhướng dẫn thi hành Nghị định 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 và Nghị định số 20/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Chính phủ; Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày29/6/2006 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sáchnhà nước năm 2007, trước khi thực hiện các đơn vị cung ứng các mặt hàng chínhsách và thu mua nông sản xây dựng mức trợ giá, trợ cước đối với từng mặt hàng,sản phẩm được trợ giá, trợ cước báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồngnhân dân cùng cấp xem xét, quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế của địaphương.

IV. VỀ KINH PHÍ

Căn cứ tổng mức kinh phí được cânđối trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm, trên cơ sở Chính sách trợ giá,trợ cước (mặt hàng, sản phẩm, định mức, cự ly vận chuyển, địa bàn, đối tượngthụ hưởng Chính sách trợ giá, trợ cước…); Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồngnhân dân cùng cấp quyết định mức kinh phí đảm bảo thực hiện chính sách trợ giá,trợ cước, trong đó cần ưu tiên thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểusố ở vùng đặc biệt khó khăn.

V. CẤP PHÁT, THANH QUYẾT TOÁNKINH PHÍ:

Cơ chế cấp phát, thanh quyết toánkinh phí trợ giá, trợ cước thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

1. Giống cây trồng là mặt hàng đượctrợ giá và trợ cước vận chuyển với mức trợ giá lớn; Phân bón là mặt hàng đượctrợ cước vận chuyển với khối lượng và kinh phí lớn, do đó chứng từ mua phải xácđịnh được nguồn gốc, chứng từ bán phải có danh sách và chữ ký của người muatrong đó ghi rõ mặt hàng, số lượng, giá mua. Bản kê có xác nhận của trưởngthôn, bản và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

2. Các mặt hàng được trợ cước vậnchuyển: Bao gồm các mặt hàng chính sách xã hội, giống thủy sản và tiêu thụ sảnphẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thủ tục xác định khối lượng thực tế tiêuthụ ở từng địa bàn để làm cơ sở cho việc giám sát, kiểm tra và thanh quyết toánkinh phí.

VI. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO,TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO:

1. Trên cơ sở tổng mức kinh phíđược Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vịthực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng thực hiện theocác quy định hiện hành: Lập phương án triển khai thực hiện đối với các mặt hàngđược trợ giá, trợ cước năm 2008 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh gửi quyết địnhphê duyệt phương án thực hiện trợ giá, trợ cước các mặt hàng năm 2008 về Ủy banDân tộc trước ngày 15/3/2008 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Kinh phí tuyên truyền, quản lý,kiểm tra thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước trên địa bàn tỉnh do Ủy bannhân dân tỉnh bố trí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo công khai đếnxã, bản được thụ hưởng chính sách. Các điểm bán hàng phải có biển hiệu, niêmyết giá bán các mặt hàng chính sách để nhân dân biết, tham gia giám sát thựchiện Chính sách.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu tráchnhiệm chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chínhsách trợ giá, trợ cước vận chuyển chính sách đến từng điểm bán hàng theo đúngcác quy định tại Nghị định số 20/1998/NĐ-CP và Nghị định 02/2002/NĐ-CP củaChính phủ, đảm bảo đồng bào các dân tộc sống ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùngđồng bào dân tộc được mua các mặt hàng thuộc diện chính sách đúng số lượng,đúng giá quy định, đảm bảo chất lượng đúng điểm quy định, bán được sản phẩm vớigiá hợp lý tại điểm quy định. Xử lý nghiêm minh các sai phạm, đặc biệt là cáchành vi gian lận trong kê khai thanh toán kinh phí trợ giá, trợ cước; chốnglãng phí thất thoát ngân sách Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Thủ tướngChính phủ về kết quả thực hiện (Điểm 5 Mục V Thông tư liên tịch số07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT).

4. Ủy ban nhân dân tỉnh giao choBan Dân tộc (Ban Dân tộc - Miền núi; Ban Dân tộc - Tôn giáo) chủ trì phối hợpvới các ngành liên quan xây dựng phương án và tổ chức thực hiện theo kế hoạchđã xây dựng và phương án được phê duyệt.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 3tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm theo quy định, trên cơ sở báo cáo định kỳ của Ủyban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc chủ trì theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

Trên đây là nội dung cơ bản hướngdẫn thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2008; Quá trình tổ chức thựchiện nếu có vấn đề gì vướng mắc. Ủy ban nhân dân tỉnh phải phản ánh kịp thời vềỦy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Chính phủ;
- HĐ DT Quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Y tế;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
- Tổng công ty PHSVN;
- Cơ quan thường trực khu vực Tây Nam Bộ;
- Cơ quan thường trực khu vực Tây Bắc;
- Cơ quan thường trực khu vực Tây Nguyên;
- Bộ trưởng - Chủ nhiệm;
- Các phó Chủ nhiệm;
- Ban Dân tộc các tỉnh;
- Lưu: VT, CSDT (10).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng