ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/UBND-XD
V/v Đính chính văn bản

Yên Bái, ngày 05 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Kho bạc nhà nước Yên Bái;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 16/12/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hànhvăn bản số 2702/UBND-XD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán trên địa bàn tỉnhYên Bái.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo phụ lục hướng dẫn tạiphần II hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí nhân công, máy thi công; Mục 1,điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình đối với vùng III tại điểm 1.1;1.2 có sai sót về hệ số, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xin đính chính lại nhưsau:

1.1- Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình – phầnxây dựng, phần lắp đặt và Bảng giá ca máy và thiết bị thi công:

+ Hệ điều chỉnh nhân công: KĐCNC = 1,285x 3,444 = 4,255

Nay đính chính lại như sau:

+ Hệ số điều chỉnh nhân công : KĐCNC =1,285 x 3,444 = 4,425

+ Hệ số điều chỉnh máy thi công: gồm 2 hệ số

* Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công: KĐCMTC= 1,127

* Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công sử dụng máy: KĐCNCM= 4,255

Nay đính chính lại như sau:

* Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công sử dụng máy: KĐCNCM= 4,425

1.2- Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình – phần khảo sátxây dựng:

- Hệ số điều chỉnh: KĐCNCKS = 1,285 x3,444 = 4,255

Nay đính chính lại như sau:

- Hệ số điều chỉnh: KĐCNCKS = 1,285 x3,444 = 4,425

Đề nghị các đơn vị liên quan xem xét, bổ sung và tính toáncho phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XD

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Huy Tuấn