TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 200/GSQL-GQ1
V/v thông quan hàng hóa phải kiểm dịch

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Cần Thơ

Trảlời công văn số 196/HQCT-NV ngày 28/01/2013 (nhận ngày 14/3/2013) của đơn vị,Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1.Đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu:

Trườnghợp lô hàng xuất khẩu được cơ quan kiểm dịch cấp Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịchthực vật theo quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn thì lô hàng đã đủ điều kiện xuất khẩu. Chicục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa và gia hạn nộp Giấy chứngnhận kiểm dịch theo thẩm quyền quy định.

2.Đối với thủy sản đông lạnh nhập khẩu được cơ quan kiểm dịch cho đưa về kho bảoquản nhưng không cấp Giấy vận chuyển hàng hóa.

Căncứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 17 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan hải quan giảiquyết cho chủ hàng mang hàng về bảo quản khi lô hàng được cấp Giấy vận chuyểnthủy sản, sản phẩm thủy sản về nơi cách ly kiểm dịch (mẫu số 6). Trường hợp cơquan kiểm dịch thực hiện không đúng quy định nêu trên thì đơn vị làm việc trựctiếp với cơ quan kiểm dịch để làm rõ căn cứ pháp lý thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ (để b/c)
- Lưu: VT, GQ1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga