THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/TTg-CN
V/v bổ sung Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Thanh Hóa vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 9901/BCT-ĐL ngày 23 tháng 12 năm 2020 về việc b sung Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Thanh Hóa vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh (sau khi đã chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện thm định theo quy định); căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch điện VII điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016, trong đó, mục tiêu phát trin nguồn điện sinh khối với tỷ trọng điện năng sản xuất trong hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 1 % vào năm 2020, khoảng 1,2% vào năm 2025 và khoảng 2,1% vào năm 2030. Cho đến nay, quy hoạch các dự án nguồn điện sinh khối cụ thể được phê duyệt còn thấp, chưa đạt mục tiêu nêu trên.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên về việc b sung Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Thanh Hóa vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh; tiến độ vận hành giai đoạn 2021 - 2025; đấu nối vào hệ thống điện quốc gia bằng lưới điện 110 kV.

2. Giao Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể về các hạng mục lưới điện 110 kV để đấu nối nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Thanh Hóa vào hệ thống điện quốc gia, đảm bảo đồng bộ, không gây quá tải lưới điện và đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất.

3. y ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm về các nội dung số liệu liên quan về đất đai; chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Thanh Hóa theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TNMT, NNPTNT;
-Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng