THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 200/TTg-ĐMDN
V/v điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Hà Tĩnh (các công văn số 321/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009, số 171/UBND-CN2 ngày 19 tháng 01 năm 2010) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công vănsố 451/BTC-TCDN ngày 11 tháng 01 năm 2010), Giao thông vận tải (công văn số 159/BGTVT-TCCB ngày 11 tháng 01 năm 2010) về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp,đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướngChính phủ phê duyệt như sau:

I. Chuyển thành Công ty trách nhiệmhữu hạn một thành viên:

1. Công ty Quản lý khai thác côngtrình thủy lợi Kẻ Gỗ;

2. Công ty Quản lý khai thác côngtrình thủy lợi Sông Rác;

3. Công ty Quản lý khai thác côngtrình thủy lợi Linh Cảm;

4. Công ty Quản lý khai thác côngtrình thủy lợi Hồng Lam;

5. Công ty Quản lý khai thác – xâydựng công trình thủy lợi Hương Sơn;

6. Công ty Quản lý khai thác côngtrình thủy lợi Can Lộc;

7. Công ty Quản lý khai thác côngtrình thủy lợi Hương Khê;

8. Công ty Cấp nước Hà Tĩnh;

9. Tổng công ty Khoáng sản vàThương mại Hà Tĩnh;

10. Trung tâm Đăng kiểm 38-01S.

II. Thực hiện cổ phần hóa:

1. Công ty Quản lý công trình đôthị Hà Tĩnh;

2. Công ty Đầu tư xuất khẩu laođộng thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

III. Sáp nhập Trung tâm Quản lýnước sạch các huyện: Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Hương Khê, ĐứcThọ, Vũ Quang vào Công ty Cấp nước Hà Tĩnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và XH, Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TH, ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng