UỶ BAN QUỐC GIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 200/UB-VP
V/v triển khai CTHĐ thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW của Chính phủ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố

Tại Quyết định số 37/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27 tháng 11 năm 2001 của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Chương trình hành động này và xuất phát từ tình hình thực tế của từng Bộ, ngành, địa phương tổ chức ngay việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế.

Thời gian vừa qua, một số Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố đã có công văn thông báo danh sách bộ phận Hội nhập Kinh tế quốc tế (ở Bộ, ngành) hoặc Ban Hội nhập Kinh tế quốc tế (ở địa phương) và chương trình hành động của các Bộ, ngành và địa phương để phối hợp với UBQG về HTKTQT triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế. Để giúp UBQG và HTKTQT có đủ tài liệu tổng hợp các nội dung triển khai Chương trình hành động của Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBQG xin trân trọng đề nghị:

1. Theo tinh thần được chỉ rõ tại Nghị quyết của Bộ Chính trị, hội nhập kinh tế quốc tế là một nhiệm vụ quan trọng cần được thường xuyên quan tâm chỉ đạo, UBQG về HTKTQT đề nghị các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố khai trương xây dựng và kiện toàn bộ phận đầu mối về hội nhập kinh tế quốc tế của mình và có công văn thông báo để UBQG về HTKTQT thống nhất phối hợp, triển khai nhiệm vụ.

2. Đề nghị các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố hoàn thành chương trình hành động cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế trong phạm vi của từng Bộ, ngành và địa phương gửi về UBQG về HTKTQT tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2002.

UBQG về HTKTQT xin trân trọng cảm ơn các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của quý cơ quan./.

TỔNG THƯ KÝ UBQG VỀ HTKTQT
THỨ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Lương Văn Tự