BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2000/BGTVT-KCHT
V/v: Cải tạo, mở rộng đường ngang Km 55 + 250 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tại công văn số 255/UBND – QLĐT ngày 13 tháng 11năm 2008 về việc được cải tạo, mở rộng đường ngang cấp II có người gác phòng vệbằng giàn chắn tại Km 55 + 250 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minhvà ý kiến của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về vấn đề kể trên (công văn số 2672/ĐS – CSHT ngày 28 tháng 11 năm 2008) trong dự án cải tạo, nâng cấp đườngLê Lợi đoạn qua chợ Chấn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dânthành phố Phủ Lý làm chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Giao thông vậntải có ý kiến như sau:

1. Do dự án cải tạo, nâng cấpđường Lê Lợi đoạn qua chợ Chấn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam có nút giao giữađường sắt tuyến Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh tại Km 55 + 250 (lý trình đườngsắt) giao cắt với đường Lê Lợi thành phố Phủ Lý tại Km 0 + 30 (lý trình đườngbộ), vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông khi chưa có điều kiện xây dựng nútgiao khác mức tại vị trí đường ngang này, Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho phépcải tạo, mở rộng đường ngang cấp II có người gác phòng vệ bằng giàn chắn tại Km55 + 250 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh với các yếu tố kỹ thuậtchủ yếu sau đây:

- Đường ngang cấp II có ngườigác phòng vệ bằng giàn chắn;

- Giữ nguyên các yếu tố về vịtrí, bình diện, tầm nhìn của đường ngang như hiện tại;

- Cải tạo trắc dọc đường bộ quađường ngang để đảm bảo từ mép ray ngoài cùng trở ra hai phía đường bộ phải làđường bằng trên một đoạn dài 16m;

- Mặt đường bộ là bê tông nhựamở rộng từ 10m thành 14m; vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 5m;

- Bố trí biển báo, vạch dừng xe,làm gờ giảm tốc độ, cọc tiêu theo đúng quy định của Điều lệ đường ngang và điềulệ báo hiệu đường bộ.

2. Giao Tổng Công ty Đường sắtViệt Nam xem xét hồ sơ đề nghị cấp phép, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật nhằmhạn chế các yếu tố không bảo đảm theo quy định của Điều lệ đường ngang và raquyết định cho phép cải tạo, mở rộng đường ngang cấp II có người gác phòng vệbằng giàn chắn tại Km 55 + 250 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

3. Kinh phí khảo sát, thiết kế,xây dựng cải tạo mở rộng đường ngang, giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dânthành phố Phủ Lý chịu trách nhiệm chi trả cho đơn vị thực hiện.

4. Kinh phí quản lý, bảo trìđường ngang và tổ chức phòng vệ đường ngang do Công ty Quản lý đường sắt HàNinh và Công ty TTTH đường sắt Hà Nội thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp kinhtế theo kế hoạch nhà nước cân đối hàng năm cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

5. Giao Cục Đường bộ Việt Namhướng dẫn chủ đầu tư xây dựng cải tạo mở rộng đường ngang tại Km 55 + 250 tuyếnđường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh lắp đặt đầy đủ các công trình, thiếtbị đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trên quốc lộ 1 theo quy định tại khu vựcđường ngang.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầucác đơn vị liên quan chủ động phối hợp thực hiện việc cải tạo, mở rộng đườngngang nói trên để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đường bộ ./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- BT Hồ Nghĩa Dũng (báo cáo),
- UBND thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam,
- Cục Đường bộ Việt Nam,
- Cục Đường sắt Việt Nam,
- Công ty QLĐS Hà Ninh,
- Công ty TTTH Đường sắt Hà Nội,
- Lưu: VT, KCHTGT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng