BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2000/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:


- Cục hải quan Thành Phố Hải Phòng
- Công ty CN Nặng & XD Hàn Việt HANVICO

(933 Tôn Đức Thắng - Hải Phòng)

Trả lời công văn số 2007 001/HVC ngày 19/03/2007 của Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn Việt HANVICO về việc xin xét ân hạn thuế đối với hàng nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất ý kiến của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn số 1841/HQHP-PNV (T2) ngày 30/03/2007, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn 1841/HQHP-PNV (T2) nêu trên thì:

- Về tình trạng nợ thuế: đến ngày 29/03/2007 Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn Việt HANVICO đang có nợ cưỡng chế và nợ quá hạn tại Cục Hải quan Hải phòng số tiền: 8.854.159.973 đồng (trong đó nợ thuế là: 5.800.220.603 đồng; nợ phạt chậm nộp là: 3.053.939.370 đồng).

- Lý do nợ: Các khoản nợ này doanh nghiệp đã nộp hồ sơ thanh khoản và đang chờ thanh khoản với cơ quan Hải quan. Tuy nhiên, hồ sơ doanh nghiệp xuất trình chưa đầy đủ theo quy định tại Quyết định 929/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan như: thiếu tờ khai nhập gốc bản lưu doanh nghiệp, thiếu hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng xuất khẩu, thiếu chứng từ thanh toán… và không thường xuyên cử cán bộ đến thanh khoản.

Việc này, Cục Hải quan Hải Phòng đã có công văn số 507/HQHP-ĐTGC ngày 26/03/2007 yêu cầu thanh khoản; đồng thời đề nghị công ty quan tâm hơn nữa đến công tác thanh khoản thuế với cơ quan Hải quan.

1.Để giải quyết dứt điểm các khoản nợ thuế nợ đọng nêu trên, đề nghị Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn Việt HANVICO khẩn trương thực hiện những yêu cầu của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn 507/HQHP-ĐTGC nêu trên để kịp thời phục vụ công tác thanh khoản thuế và báo cáo phạt nộp chậm thuế về Tổng cục Hải Quan. Giao Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp, chậm nhất đến hết ngày 30/06/2007 việc thanh toán phải hoàn thành.

2.Về ân hạn thuế: Đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ điểm 2.3, mục III, phần C - Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với các đối tượng chưa chấp hành tốt pháp luật về thuế (chưa đủ điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế) để xem xét ân hạn thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng, Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hàn Việt HANVICO biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An