BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2000/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Công ty XNK & đầu tư hà nội (chi nhánh TP.HCM)
Số 53 Phan Đình Phùng – P17 – Q. Phú Nhận – TP.HCM

Trả lời công văn số 23/CV ngày 24/4/2006 của Công ty XNK & Đầu tư Hà Nội (Chi nhánh tại Tp. HCM) về việc thời gian ân hạn nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày thì Công ty từng bị nợ thuế quá hạn 90 ngày với số tiền rất nhỏ (196.069 đồng) nên không được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế. Do đó, Công ty đề nghị xem xét để được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế. Tuy nhiên, qua tra cứu trên mạng KTT559 và mạng Quản lý rủi ro thì hiện nay Công ty còn nợ thuế quá hạn tại Cục Hải quan Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh (số tiền 9.557.169.102 đồng). Căn cứ điểm 2.3 mục III Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế chưa chấp hành tốt pháp luật về thuế. Vì vậy, Công ty không được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK & Đầu tư Hà Nội (Chi nhánh tại Tp. HCM) được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An