BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2000/TCT-TS
V/v LPTB đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 316/CT-THDTngày 06/02/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về chính sách thu lệ phí trước bạđối với đất xây dựng trường học của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại Tiết a, Khoản 3 Điều 3 Nghị địnhsố 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (LPTB) quy địnhkhông thu LPTB đối với: “Đất được Nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sửdụng vào các mục đích sau đây:

a) Xây dựng đường giao thông, cầu,cống, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, sông, hồ, đê, đập, thủy lợi, trường học,bệnh viện, chợ, công viên, vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em, quảng trường, sânvận động, sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe và các công trình công cộng kháctheo quy định cụ thể của Chính phủ;”

Căn cứ quy định trên đây, trườnghợp Công ty TNHH Thanh Nguyên được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đểxây dựng trường Mầm non và Trường tiểu học tại khu dân cư Đông Xuân An, thành phốPhan Thiết thì Công ty không phải nộp LPTB khi Công ty đăng ký quyền sử dụngthửa đất được giao nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụ thểhồ sơ và giải quyết theo quy định trên đây./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương