VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2000/VPCP-KTN
V/v một số giải pháp cấp bách về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Ủy ban An toàn giaothông Quốc gia công văn số 68/CV-UBATGTQG ngày 05 tháng 3 năm 2012 về việc mộtsố giải pháp cấp bách về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phó Thủtướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính báo cáo Thủtướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2012 về việc thay đổi phí thành giátrông giữ phương tiện xe đạp, xe máy, ô tô phù hợp với chất lượng của dịch vụ,vị trí của hạ tầng, trước mắt thực hiện thí điểm tại thành phố Hà Nội và thànhphố Hồ Chí Minh.

2. Đồng ý Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quyết định chỉ định thầu theo thẩmquyền đối với các công trình cấp bách để thực hiện kịp thời các giải pháp đảmbảo trật tự an toàn giao thông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Tài chính, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan liên quanbiết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, CA,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: NC, PL, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý